پایان سال مالی و برگشت مالیات شخصی

پایان سال مالی و برگشت مالیات شخصی

در این نشست متخصص و حسابدار رسمی فارسی زبان ؛آقای مهدی عموری در مورد چگونگی کامل کردن فرم های برگشت مالیات ،درآمدهایی که برای آنها می بایست مالیات پرداخت شود و هزینه هایی که میتوانید برای آنها ادعای برگشت مالیات کنید، توضیح خواهند داد .در پایان این نشست نیز زمانی برای...
پایان سال مالی و برگشت مالیات بنگاه های اقتصادی کوچک

پایان سال مالی و برگشت مالیات بنگاه های اقتصادی کوچک

پایان سال مالی و برگشت مالیات بنگاه های اقتصادی کوچک در این نشست متخصص و حسابدار رسمی فارسی زبان ؛آقای مهدی عموری در مورد چگونگی ملی فعالیت های اقتصادی کوچک، توضیح خواهند داد .در پایان این نشست نیز زمانی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است . موارد مطروحه در این...