پایان سال مالی و برگشت مالیات شخصی

پایان سال مالی و برگشت مالیات شخصی

در این نشست متخصص و حسابدار رسمی فارسی زبان ؛آقای مهدی عموری در مورد چگونگی کامل کردن فرم های برگشت مالیات ،درآمدهایی که برای آنها می بایست مالیات پرداخت شود و هزینه هایی که میتوانید برای آنها ادعای برگشت مالیات کنید، توضیح خواهند داد .در پایان این نشست نیز زمانی برای...
پایان سال مالی و برگشت مالیات بنگاه های اقتصادی کوچک

پایان سال مالی و برگشت مالیات بنگاه های اقتصادی کوچک

پایان سال مالی و برگشت مالیات بنگاه های اقتصادی کوچک در این نشست متخصص و حسابدار رسمی فارسی زبان ؛آقای مهدی عموری در مورد چگونگی ملی فعالیت های اقتصادی کوچک، توضیح خواهند داد .در پایان این نشست نیز زمانی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است . موارد مطروحه در این...
Tabriz

Tabriz

Tabrīz, Persian Tauris, fourth largest city of Iran and capital of the East Āz̄arbāyjān province, lying about 4,485 feet (1,367 metres) above sea level in the extreme northwestern part of the country. The climate is continental: hot and dry in summer and severely cold...
Tehran

Tehran

Tehran is the capital of Iran and one of the largest and most populous cities in the world, with a population of 14 million. Tehran has a temperate climate, as it is located at 35.41 north latitude and 51.15 east longitude and 1,200 meters above sea level , Which...
General Informations

General Informations

Formal name: Islamic Republic of Iran Location of Iran: Iran is situated in Western Central Asia in the area commonly referred to as the Middle East. It was geographically known as Persia until as recently as the twentieth century. In the North and Northwest, it is...