در این نشست متخصص و حسابدار رسمی فارسی زبان ؛آقای مهدی عموری در مورد چگونگی کامل کردن فرم های برگشت مالیات ،درآمدهایی که برای آنها می بایست مالیات پرداخت شود و هزینه هایی که میتوانید برای آنها ادعای برگشت مالیات کنید، توضیح خواهند داد .در پایان این نشست نیز زمانی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است .
موارد مطروحه در این برنامه عبارتند از:

Free tools to lodge the tax return for individuals
What is taxable income?
What are allowable deductions for individuals?
Tax residency
What If I have Foreign Income?
Personal expense
Working from Home
Medicare levy
Medicare Levy Surcharge
Q&A

در صورت تمایل به شرکت در برنامه نام خود را به ایمیل info@isqld.org.au ارسال فرمایید.
Thursday, July 18, 2019 at 6 PM – 9 PM

Iranian Society of Queensland

28 Eagle Terrace, Milton QLD 4066