پایان سال مالی و برگشت مالیات بنگاه های اقتصادی کوچک
در این نشست متخصص و حسابدار رسمی فارسی زبان ؛آقای مهدی عموری در مورد چگونگی ملی فعالیت های اقتصادی کوچک، توضیح خواهند داد .در پایان این نشست نیز زمانی برای پرسش و پاسخ در نظر گرفته شده است .
موارد مطروحه در این برنامه عبارتند از:

Hobby or Business
What is a Business structure?
Business structure: TAXATION
Business structure: Risk
Business structure: PROTECTION
GST registration
Compliance Reporting BAS/IAS/TAX/ASIC
Recordkeeping for business
Personal expense in Business
Home Business
Q&A

در صورت تمایل به شرکت در برنامه نام خود را به ایمیل info@isqld.org.au ارسال فرمایید.
Friday, July 19, 2019 at 6 PM – 9 PM

Iranian Society of Queensland

28 Eagle Terrace, Milton QLD 4066