برنامه های آینده…

 ما باور داریم که یکی از راه های پویایی جامعه ایرانی همکاری همه افراد  جامعه با توانایی های متفاوت در کنار یکدیگر است. اگر علاقه مند به ایجاد و راه اندازی فعالیتهای جدید برای جامعه ایرانی هستید ایده خود را با کانون در میان بگذارید.

پویایی هر چه بیشتر جامعه ایرانی و تبادل فرهنگی با دیگر فرهنگ های جامعه استرالیا همواره یکی از مهمترین اهداف کانون ایرانیان کویینزلند بوده است. کانون ایرانیان کویینزلند همواره از ایده های جدید که همسو با سیاستهای کانون باشد پشتیبانی میکند و از همه علاقه مندان دعوت میکند تا برای معرفی و پیشبرد فعالیت های تازه به خانواده کانون بپیوندید.