شاهنامه خوانی

جلسات شاهنامه خوانی هر پنجشنبه از ساعت 6:30 تا 8:30 بعد ازظهر در ساختمان MDA برگزار میگردد.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه فیسبوکی  این گروه بپیوندید.