آرشیو خبرنامه های کانون

11/29/2015 – خبرنامه کانون ایرانیان کویینزلند -جشنواره ایرانی2

11/12/2015 – خبرنامه کانون ایرانیان کویینزلند-جشنواره ایرانی

08/19/2015 – خبرنامه کانون ایرانیان کویینزلند-آگوست 2015

07/22/2015 – خبرنامه کانون ایرانیان کویینزلند – جولای 2015

06/24/2015 –  خبرنامه کانون ایرانیان کویینزلند – جون 2015

تمامی خبرنامه ها تا به امروز