Select Page

با تشکر از مجله رادیویی همراه برای تدارک و پخش این مصاحبه در خصوص جشنواره ٢٩ نوامبر (دقیقه ۲۷ به بعد).

یكشنبه ٢٩ نوامبر را در تقويم خود به “جشنواره ايرانى” اختصاص دهيد و منتظر خبرهاى خوب بعدى باشيد.

https://soundcloud.com/hamrahradio/hamrah-277-11-nov-2015